5 Easy Facts About Kiinteistökauppa Described

Erityisen oikeuden kirjausta ei saa poistaa, vaikka oikeus on lakannut irtisanomisen, sopimuksen tai muun syyn takia sovittua aikaisemmin, ennen kuin siihen kohdistuvat kiinnitykset ja erityisen oikeuden kirjaukset on kuoletettu.

Maksa varainsiirtovero ennen kuin haet lainhuutoa tai kirjaamista. Lainhuutoa tai kirjaamista on haettava 6 kuukauden kuluessa siitä, kun kauppakirja tai muu sopimus on allekirjoitettu.

seven) joku muu kuin oikeuden perustaja on luovutuksen nojalla hakenut lainhuutoa kiinteistöön ennen kuin erityisen oikeuden kirjaamista on haettu eikä hän anna suostumusta kirjaamiseen; tai

We use cookies to boost your knowledge. By continuing to go to This website you agree to our usage of cookies. Find out more. OK

Kiinteistön kauppakirja tulee laatia kirjallisena ja kauppakirjasta tulee ilmetä ainakin seuraavat asiat:

Kirjata saadaan sopimukseen tai muuhun oikeustoimeen Kiinteistökauppa perustuva toisen omistamaa kiinteistöä koskeva:

Kanne kaupan purkamiseksi on pantava vireille kymmenen vuoden kuluessa kiinteistön hallinnan luovuttamisesta.

1) mahdollistaa kiinteistöön kohdistuvien oikeuksien ja rasitusten kirjaaminen oikeudenhaltijoiden oikeuksien vahvistamiseksi ja sivullisten etujen turvaamiseksi;

Kirjauksen oikeusvaikutukset koskevat sopimukseen tai oikeustoimeen perustuvaa erityisen oikeuden muutosta vain, jos muutos on kirjattu.

Yhteiskiinnityksen kuolettamista saa hakea joku yhteiskiinnityksen kohteena olevien kiinteistöjen omistajista muiden kiinteistöjen omistajien suostumuksetta.

Kirjaamisviranomainen merkitsee tuomioistuimen ilmoituksesta lainhuudon uudeksi saajaksi sen, joka lainvoimaisen tuomion mukaan on kiinteistön omistaja.

Tuomioistuimen on viran puolesta ilmoitettava valtiolle, kun vireille on tullut sellainen kiinteistön omistusoikeutta koskeva riita, jonka seurauksena valtio voi six §:n nojalla joutua vahingonkorvausvastuuseen.

Uusi sähköisen panttikirjan saaja kirjataan tai saajaa koskevia tietoja muutetaan panttikirjan saajaksi kirjatun hakemuksesta.

Kirjaamista varten tarvittava suostumus on annettava kirjallisena tai kirjaamisviranomaiselle suullisesti.

Sama on voimassa, jos kiinteistön omistusoikeus on muutoin siirtynyt toiselle tai jos panttioikeuden perustajalla ei four §:n mukaan enää ollut oikeutta luovuttaa aikaisemmin vahvistettuun kiinnitykseen perustuvaa panttikirjaa.

Muutosta kirjaamisviranomaisen kirjaamisasiassa antamaan lopulliseen ratkaisuun haetaan valittamalla maaoikeuteen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “5 Easy Facts About Kiinteistökauppa Described”

Leave a Reply

Gravatar